Živel v mieste dovolenky: Mám nárok na STORNO?

25.7. 2023

STORNO ZÁJAZDU – téma, ktorej sme sa už nie raz v našich článkoch venovali. Dnes sa na toto riziko pozrieme priamo cez optiku súčasného diania, ktorým sú pretrvávajúce požiare v Grécku.

Posledné dni sa nám ozývajú ľudia s prosbou o odpoveď na to, čo majú robiť v prípade, ak majú dovolenku v oblasti blízkej požiaru už dlhšie rezervovanú, boja sa vycestovať a podobne. Poďme si odpovedať na tieto otázky spoločne.

Čo hovorí zákon?

Zákon č. 170/2018 Zb.z. hovorí, že od zmluvy o zájazde môžeme pred začatím zájazdu odstúpiť.

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

z. 170/2018 Zb.z., § 21, odst.2

Ak vzhľadom na situáciu v plánovanom čase odjazdu, nebude uskutočnenie objektívne možné alebo by bol zájazd okolnosťami významne ovplyvnený, pravdepodobne by vznikol nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie všetkých platieb.

Problémom je, že zákon jednoznačne nedefinuje, čo sú „neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich“. Je možné predpokladať, že v čase pretrvávania požiarov v blízkosti cieľovej destinácie a ich významný posun smerom ku nej, by boli obhájiteľným dôvodom pre vrátenie finančných prostriedkov.

Čo ak sa obávam vycestovať?

Je prirodzené, že ak je možnosť, že budeme počas dovolenky ohrození požiarom, a vopred o tom vieme, obavy predchádzajú nadšenie z oddychových dní. Nie jednému dovolenkárovi napadne zrušiť zájazd zo strachu pred vycestovaním, prípadne pred tým, že by vycestovať nebolo možné vôbec alebo by služby nespĺňali kvalitu, akú sme si predstavovali. V tomto prípade by sa odstúpenie posudzovalo podľa § 21 ods. 1 zákona o zájazdoch.

Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde. V zmluve o zájazde možno dohodnúť odstupné, ktorého výška musí zohľadňovať čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Ak odstupné nie je dohodnuté, jeho výška sa vypočíta ako cena zájazdu znížená o súčet úspory nákladov za neposkytnuté služby cestovného ruchu a príjmov z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Na žiadosť cestujúceho je cestovná kancelária povinná poskytnúť odôvodnenie výšky odstupného.

z. 170/2018 Zb.z., § 21, odst.1

Z uvedeného vyplýva, že odstúpiť pred začatím zájazdu môžeme, avšak v prípade, ak to urobíme iba z obavy, bude nám zúčtovaný poplatok za odstúpenie.

Aké mám možnosti v poistení?

Komerčné cestovné poistenie, špeciálne poistenie STORNA ZÁJAZDU, je výborným riešením práve pre náhodné situácie, ktoré môžu nastať tesne pred vycestovaním. V jeho výbere musíme byť ale dôsledný.

Ak si dojednáme poistenie storna, ku stornu musí dôjsť z presne, poistnou zmluvou vymedzených dôvodov. Jednoducho povedané – nie je jedno, čo sa stalo a prečo na dovolenku nemôžete odcestovať.

Každá poistná zmluva má jasne uvedené okolnosti, ktoré boli dôvodom pre vznik poistnej udalosti – storna zájazdu.

Tieto dôvody môžu byť napríklad :

 • Ochorenie, či úraz poisteného alebo spolucestujúcich,
 • Úmrtie,
 • Škody na majetku,
 • Súdne predvolania, právne úkony,
 • Covid- 19,
 • Nesplenenie podmienok pre vstup do dopravného prostriedku z dôvodu Covid -19,
 • Tehotenstvo,
 • Strata pracovného miesta,
 • Rozvod,
 • Dopravná nehoda,Vyhlásenie MV SR o nebezpečnej krajine z dôvodu živlu, či vojny,
 • a tak ďalej….

STORNO ZÁJAZDU z dôvodu živelnej udalosti, ktorá vznikla v cieľovej destinácii ale nie je štandardom. Práve preto sa ohľadom výberu cestovného poistenia vždy radšej poraďte a pamätajte, že v prípade STORNA ZÁJAZDU je dôležité sa pýtať tieto otázky:

 • aké sú dôvody pre vznik poistnej udalosti v mojom poistení STORNA? ( náhle akútne ochorenie, živel v cieľovej destinácii, …)
 • je vznik náhlej vážnej situácie v cieľovej destinácii súčasťou môjho poistenia STORNA? ( klimatické zmeny, vyostrené konflikty, to všetko môže náhle prepuknúť v mieste, kam ste plánovali na dovolenku ísť a zrazu nemôžete)
 • na aké osoby sa moje poistenie STORNA vzťahuje? ( na hlavnú poistenú osobu, na všetky rovnocenne poistené osoby, na iba blízke osoby alebo aj na osoby, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu, …)
 • aké sú maximálne limity pre toto riziko a na čo sa tieto limity viažu? ( poistenie sa vzťahuje na všetky objednané služby a vynaložené poplatky, prípadne iba na ich časť…)
 • aká bude výška vašej spoluúčasti – ako sa budete na škode spolupodieľať?

V krátkodobom cestovnom poistení nájdete aktuálne v rámci pripoistenia STORNA živel v cieľovej destinácii napríklad v produktoch spoločností Allianz (STORNO ŠPECIÁL), Generali ( nové KCP), Union, Uniqa, či Kooperativa ( Marco Polo). Vo vašom produkte to môže byť ale inak – pretože bol dojednávaný už dávnejšie, prípadne ide o dlhodobé cestovné poistenia a tie majú podmienky trošku iné ako ich krátkodobý variant.

Čo ak sme už v zahraničí?

Ak sa v čase vzniku živelnej situácie, prípadne jej zhoršenia, už nachádzame v zahraničí, pomôcť vie Poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb. Často je ale potrebné oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k necestovaniu do danej krajiny/oblasti alebo k jej opusteniu z dôvodu vzniku krízovej situácie ( živel, vojnový konflikt, atď) a kvôli ktorým nie je ďalej možné v ceste pokračovať.

Pripoistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb vie pokryť náklady na spiatočnú cestu a rovnako tak poplatky za služby, ktoré sme pre krízovú situáciu nemohli čerpať.

Pri výbere tohto pripoistenia je rovnako dôležité, aby sme sa zaujímali o jeho obsah = dôvody, pre ktoré sa naša cesta môže predčasne ukončiť tak, aby to bolo považované za poistnú udalosť. Rovnako ako v poistení STORNA totiž nie je jedno aké tieto dôvody sú.

Čo povedať na záver?

Ak sa chystáte zájazd si práve kúpiť, nezabudnite na Poistenie STORNA a rovnako na Poistenie prerušenia cesty a predčasného návratu.

Ak už zakúpené poistenie máte, nazrite do časti týkajúcej sa poistenia storna a prečítajte si dôvody pre ktoré by k nemu muselo dôjsť. Ak ich bude málo, či bude práve živel chýbať, riešte to so svojim sprostredkovateľom poistenia a opýtajte sa na možnosti úpravy poistenia, či jeho doplnenia.

Cestovné poistenie je síce produktom malým, no ak ho správne nastavíme, dokáže divy… zájazd pre 4 člennú rodinu nemusí byť „lacným špásom“ a keď sa už rozhodneme svoje peniaze chrániť, robme to s maximálnym záujmom a prehľadom. Koniec koncov vždy platí, že poistná zmluva je právny dokument, ktorý jasne udáva “ odkiaľ pokiaľ“ vás chrániť bude. Je na každého rozhodnutí, či sa o tie hranice bude zaujímať s dostatočným predstihom alebo na ne narazí v čase, kedy už poistná udalosť nastala. To ale môže byť príliš neskoro.

Tak všetko dobré priatelia a ako sa hovorí „Bon voyage“ 🙂