Podmienky ochrany osobných údajov

SLOVENSKEJ AKADÉMIE POISŤOVNÍCTVA, s.r.o.

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci činnosti SLOVENSKEJ AKADÉMIE POISŤOVNÍCTVA, s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika, (ďalej len ako „my“ alebo „SAPO“). Akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov prosím smerujte na adresu sídla SAPO alebo e-mailom na office@akademiapoistovnictva.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a § 79) ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť naše oprávnené záujmy;
 • plniť úlohy vo verejnom záujme.

Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Nižšie uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje spolu s právnym základom podľa GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ (na naše vlastné účely) alebo sprostredkovateľ (v mene iného subjektu napr. NBS).

ÚčelPrávny    základ               podľa GDPR

Naše postavenie a vysvetlenie účelu

 

Personálne a mzdové účelyPlnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.Ako prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje našich zamestnancov pri plnení našich zákonných povinností zamestnávateľa.
Plnenie zmluvných vzťahov

Fyzické osoby – plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právnické osoby – oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f)

Ako  prevádzkovateľ  si plníme rôzne zmluvné povinnosti napr. voči lektorom, jazykovým školám alebo živnostníkom.
Zvyšovanie        povedomia                         o SAPO v online prostredí

Oprávnený                           záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm.

f) GDPR.

Ako prevádzkovateľ spravujeme naše profily na sociálnych sieťach, komunikujeme s  našim publikom prípadne používame sociálne siete na cielenú reklamu a spoliehame sa pri tom na náš oprávnený záujem, ktorým    je    zvyšovanie    povedomia    o SAPO   a jeho vzdelávacích aktivitách v online prostredí. V súčasnosti máme profil na sociálnej sieti LinkedIn, Facebook a Instagram.
Zasielanie    marketingovej                    komunikácie (newsletter)Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPRPri zasielaní newsletterov na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu vystupujeme v postavení prevádzkovateľa.
 

Oprávnený                           záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm.

f)  GDPR  v súvislosti  s  §

62     ods.     3         Zákona o elektronických komunikáciách

Náš marketingový newsletter zameriavame na existujúcich klientov, ktorých kontaktnú emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb. Pri zasielaní newsletterov vystupujeme v postavení prevádzkovateľa. Z odberu noviniek newslettrom je možné kedykoľvek sa odhlásiť zakliknutím

„odhlásiť“ v každom marketingovo zameranom emaily. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem.

Osobné údaje spracúvame

aj prostredníctvom:

 

Služby MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké.

Služby 123FormBuilder, ktorá slúži na zhromažďovanie a správu údajov, a to prostredníctvom prihlasovacích formulárov. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou Flavia Palace, Vladimirescu n° 10, Ground Floor 300195, Timisoara, Romania, EU.

Služby MailMunch, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie elektronickej pošty na Vašu adresu. Služba je prevádzkovaná spoločnosťou SIXMIX, LLC, so sídlom 1201 ORANGE ST STE 600 ONE COMMERCE CENTER, Wilmington, New Castle DE 198 01.

Účtovné     a daňové     účely                  (účtovná agenda)Plnenie                    právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPRZ predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr) ako prevádzkovateľ.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený                           záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm.

f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo  obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie môže zahŕňať aj nahrávanie Vaše telefonickej komunikácie s našimi operátormi alebo komunikáciu alebo súčinnosť s orgánmi verejnej moci. V takom prípade konáme ako prevádzkovateľ.
Archívne účelyČl.  89  GDPR   a Zákon o archívoch a registratúrachAko pôvodca registratúry sme povinní postupovať v súlade so Zákonom o archívoch a registratúrach a spracúvať pritom osobné údaje aj na archívne  účely  v súlade  s čl.  89  GDPR  ako  prevádzkovateľ  v súlade s našim registratúrnym plánom.
Štatistické účelyČl. 89 GDPRV súlade podmienkami čl. 89 GDPR spracúvame ako prevádzkovateľ osobné údaje získané na vyššie uvedené účely a na základe vyššie uvedených právnych základov aj na štatistické účely. Výsledkom takého spracúvania nikdy nie sú osobné údaje, ale agregované / anonymné informácie (ako napr. výročné správy, zoznam podujatí, počet návštevníkov).
Účely plnenia iných zmluvných záväzkov  

Ako  prevádzkovateľ  si plníme rôzne iné zmluvné povinnosti napr. voči návštevníkom vzdelávacích podujatí.

Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnosti News and MediaHolding a.s., Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava 3, a to za účelom získania prístupu k predplatnému týždenníka TREND Digital alebo zaradenia do odberu zasielania printovej verzie týždenníka TREND Print.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V postavení sprostredkovateľa môžeme Vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám to dovoľuje zmluva s prevádzkovateľom, so súhlasom prevádzkovateľa alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • Účtovníci, mzdové spoločnosti;
 • Profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
 • Marketingové spoločnosti;
 • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google, Symantec);
 • Poskytovatelia technickej podpory SAPO;
 • Poskytovatelia marketingových nástrojov alebo služieb (napr. Google Analytics, Mailchimp,123FormBuilder, MailMunch);
 • Prevádzkovatelia sociálnych platforiem (Facebook, LinedIn, Instagram);
 • Poštové spoločnosti a doručovatelia;
 • Poskytovatelia hostingových alebo cloudových služieb;
 • News and MediaHolding a.s., Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava 3;
 • Oprávnené štátne orgány;
 • Oprávnení zamestnanci SAPO a vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Shield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Shield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). Vo výnimočných prípadoch sa spoliehame na niektoré z výnimiek uvedených v čl. 49 GDPR (napr. Váš výslovný súhlas).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

ÚčelVšeobecná doba uchovávania osobných údajov
Personálne a mzdové účelyPočas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov.
Plnenie zmluvných vzťahovPočas trvania zmluvného vzťahu s fyzickou osobou.
Zvyšovanie povedomia o SAPO v online prostredíAž do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku

z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newlettru.
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné  doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.
Preukazovanie,    uplatňovanie    alebo                             obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)Až do premlčania právneho nároku.
Archívne účelyPočas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu.
Štatistické účelyPočas trvania / existencie iných účelov spracúvania.
Účely plnenia iných zmluvných záväzkov Počas trvania zmluvného vzťahu.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely.   V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania.

Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje s odkazom na čl. 15 ods. 1 GDPR.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje od našich zmluvných partnerov, ktorým poskytujete osobné údaje za účelom zabezpečenia špecifických vzdelávacích aktivít prípadne skúšok. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám môžete poskytnúť aj priamo a to rôznymi spôsobmi napr. :

 • komunikáciou s nami;;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • prihlásením sa na odber noviniek;
 • pri vstupovaní do zmluvných vzťahov so SAPO;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov   a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verených záujmov, ktoré sledujeme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené alebo verejné záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie

o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné.

 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku a neuplatňuje sa žiadna z výnimiek.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR, ak je na to splnený niektorý z dôvodov ustanovený v tomto článku.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom na Vás?

Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook, Instagram, Linkedin) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných

osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

V Bratislave 11.11..2019