COVID-19: Prečo nezamlčať ochorenie v životnom poistení

13.12. 2021

Väčšina z nás už nejaké to životné poistenie dojednané mala, stretla sa s ním alebo sme aspoň o uzatvorení takéhoto produktu uvažovali. Ak ste si poistenie aj uzatvorili, určite si pamätáte, že ste pri dojednávaní dostali mnoho otázok, ktoré sa týkali vášho zdravotného stavu. V tomto bode sa zastavíme a povieme si pár skutočností, ktoré sa pomerne často stávajú:

  • ľudia sa boja, že im poisťovňa niečo vylúči, tak nepovedia úplne všetko,
  • ľudia sa boja, že budú platiť viac, tak nepovedia úplne všetko,
  • ľudia si myslia, že si na oko dobrým zdravotným stavom dokonca prilepšia, a tak neuvedú úplne všetko.

Je preto na mieste si povedať, že zisteniu pravdy zo strany poisťovne sa mnohokrát nevyhneme. Nemusí to byť ale hneď… môže to na nás čakať poriadne dlho a k prevaleniu dôjde až pri poistnej udalosti. No a to už môže byť poriadne neskoro.

Fakt číslo 1 : Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Výpis zo zdravotnej dokumentácie je dokument, v ktorom sa nachádzajú informácie o vašom zdravotnom stave, informácie o diagnózach, liekoch, výkonoch, skrátka všetko, kvôli čomu ste boli v kontakte s lekárom. Je tam zapísané skutočne všetko, nakoľko na základe týchto úkonov je lekár zo strany zdravotnej poisťovne vyplácaný. Preto sa vo výpise zo zdravotnej dokumentácie „len tak niečo neschová“. A áno, sú tam aj informácie súvisiace s COVID-19 (očkovanie, prekonanie, atď.).

V prípade poistnej udalosti je čoraz väčšou praxou vyžiadanie si práve tohto výpisu, a to zo strany poisťovateľa. V čase, kedy vy čakáte na peniaze, sa teda môže stať, že poisťovňa príde na skutočnosti, ktoré ste pri dojednávaní zmluvy neuviedli.

Ako vás to môže ohroziť?

Fakt číslo 2: Sankcie Občianskeho zákonníka

Zákon hovorí, že ste povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa. No a v prípade porušenia, môže voči vám uplatniť 3 sankcie ( závisí od toho, ako veľmi bola táto povinnosť porušená a či ste boli do poistenia prijateľný).

Zníženie poistného plnenia (§ 798 OZ),

Poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede (§ 793) bolo určené nižšie poistné.Z. č. 40/1964 Zb.z., § 798

Odstúpenie od poistnej zmluvy (§ 802 ods. 1 OZ)

Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 môže poistiteľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil; inak právo zanikne.Z. č. 40/1964 Zb.z., § 802, odst. 1

Odmietnutie poistného plnenia (§ 802 ods. 2 OZ)

Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.Z. č. 40/1964 Zb.z., § 802, odst. 2

Ako to vôbec súvisí s COVID- 19?

Veľmi jednoducho. Mnoho poisťovateľov umožňuje vstup do poistenia v prípade ochorenia COVID-19 vo veľmi obmedzenom režime (ak ním práve prechádzate alebo ste tesne po ukončení liečby). V praxi to znamená, že si viete uzatvoriť iba poistenie pre prípad vzniku úrazov alebo musíte so vstupom do poistenia čakať všeobecne.

Ak v tomto bode ochorenie COVID-19 zamlčíte a do poistenia vstúpite, v budúcnosti sa celkom ľahko môže stať, že ostanete nie len bez plnenia, ale aj so zmluvou vypovedanou, či odstúpenou.

Ako je to možné?

Veľmi jednoducho. V prípade, ak poistiteľ zamedzuje vstup do poistenia pre COVID-19 pozitívne osoby, prípadne odkladá ich poistenie o určitý čas ( o 3 mesiace, o 6 mesiacov.. u poisťovateľov sa to rôzni), jasne tým hovorí, že vás do poistenia aktuálne neprijíma (alebo prijíma iba na obmedzené riziká, či limity).

Ak skutočnosti zamlčíte, porušujete svoju zákonnú povinnosť hovoriť pravdu. A vo výsledku sa vystavujete tomu, že ste do poistenia vstúpili napriek tomu, že ste boli v danom čase pre poisťovňu neprijateľní. No a to vie mať za následok uplatnenie jednej zo sankcií, o ktorých sme hovorili vyššie.

Ako sa o tom poisťovňa môže dozvedieť? Predsa z vášho výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktorý si môže pri poistnej udalosti vyžiadať.

Myslite na seba, uvádzajte pravdivé informácie a nebojte sa toho, že by vás poisťovateľ odmietol alebo poistné navýšil. Je vždy lepšie to vedieť hneď a zariadiť sa podľa toho, ako na to prísť v čase, kedy očakávate poistné plnenie, no miesto toho dôjde nepríjemné stanovisko a vám ostanú už iba oči pre plač.