Plánuješ svoje PZP nezaplatiť? Na toto pozor!

5.10. 2023

Nestihol si doručiť výpoveď svojho PZP v dostatočnom predstihu a rozhodol si sa, že ho zanikneš tak, že jednoducho ďalšiu platbu poistného nezaplatíš? Tak tieto 3 tipy sú práve pre teba.

1. LEHOTA PO SPLATNOSTI NEMUSÍ BYŤ MESIAC

– zákon č. 381/2001, § 9, odst. 4 hovorí

„Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na dobu troch mesiacov.“

Mnohí majú zafixované, že PZP stačí neuhradiť a mesiac po splatnosti zanikne. Chyba! Zákon hovorí, že túto lehotu je možné v poistnej zmluve predĺžiť a v praxi sa tak aj deje – sú poisťovne, ktoré majú túto lehotu predĺženú na 45 dní od splatnosti, prípadne až na plné 3 mesiace od splatnosti.

2. POZOR NA ZMLUVY S PODROČNOU FREKVENCIOU PLATENIA

– z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že PZP má zaniknúť v prípade, ak nie je poistné uhradené, v lehote mesiac po splatnosti. To je síce pravda, ale v praxi sa opäť stretávame s doplňujúcimi ustanoveniami ukotvenými priamo v poistných podmienkach, ktoré hovoria o zmluvách s področnou frekvenciou platenia. V ich prípade bolo ustanovenie modifikované a znie nejako takto:

„Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, lehota na zánik poistnej zmluvy sa počíta od dátumu splatnosti poslednej splátky poistného.“

Takže zatiaľ, čo PZP s ročnou frekvenciou platenia by skutočne zaniklo uplynutím mesiaca od splatnosti (ak by poistné nebolo uhradené), tak PZP s kvartálnou alebo polročnou frekvenciou platenia, by zaniklo uplytnutím lehoty mesiac, ale AŽ OD POSLEDNEJ SPLÁTKY POISTNÉHO ( takže ukončením 10 mesiaca u kvartálne platených PZP alebo 7 mesiaca u polročne platených PZP).Táto definícia sa netýka všetkých PZP a dokonca sa stretávame s rôznym znením v rôznom čase. Vždy si ale túto skutočnosť v poistných podmienkach radšej overte.

3. ZMLUVA JE SÍCE AKTÍVNA, ALE NEKRYJE ŤA TAK, AKO SI MYSLÍŠ

– ak sa už rozhodneš, že PZP zanikneš neplatením, začiatok nového PZP nikdy neposúvaj – musí začínať v rovnaký deň, ako je výročie pôvodnej zmluvy.PREČO?Z jednoduchého dôvodu, a tým je nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti. Zákon č. 381/2001, § 12, odst. 1

„(1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak…f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného“

V praxi to znamená, že v prípade, ak bolo PZP aktívne, no v čase vzniku poistnej udalosti neuhradené, poisťovateľ poškodené odškodní a nároky mu vyplní, no voči vinníkovi má nárok na náhradu toho, čo za neho tento poisťovateľ plnil.

___

Vo veci PZP aktuálne prebieha vyhodnocovanie medzirezortného pripomienkového konania, kde sme sa už zúčastnili rokovania o predložených požiadavkách k návrhu novely zákona o PZP.

Celý proces, ako aj stav vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania viete sledovať TU https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/402

Tak pekný deň priatelia a nezabudnime, že zanikať zmluvu neplatením nemusí vždy skončiť tak, ako si to predstavujeme. Ak chceme mať istotu, treba si to overiť v poistených podmienkach svojho produktu.