Pracovná neschopnosť? Na toto pri poistnej udalosti nezabudnite

+ krátky prehľad lehôt pre hlásenie poistných udalostí PN

26.1. 2023

Povinnostiam, ktoré z poistných zmlúv vyplývajú, sme sa v našich článkoch venovali už niekoľkokrát. Či už to boli povinnosti hlásiť zmeny, ktoré sa v živote udejú ( zmena zamestnania, resp. zmena rizikovej skupiny, zmena zo statusu zamestnanca na podnikateľa a opačne, nové športové aktivity, zmena výšky príjmu, a tak ďalej) alebo povinnosť odpovedať na otázky poistiteľa úplne, pravdivo a nič nezamlčať.

Dnes sa spoločne pozrieme na jednu z povinností, ktoré sa týkajú práve poistných udalostí, a ktoré pri ich vzniku, musíme jednoznačne dodržať… no a ak máte vo svojej zmluve poistené riziko Pracovná neschopnosť, tieto riadky sú práve pre vás.

Poďme pekne od začiatku…

Mnohí z nás sú už tak zahltení informáciami z každej strany, že ak máme absolvovať čo i len malý výklad toho kto predáva, úplne „vypneme“… myslíme na to, čo je treba urobiť doma, že deti nemajú ešte hotové úlohy, že zajtra v práci budeme musieť stihnúť termín, atď.

Z akéhosi snenia sa preberieme vo chvíli, keď padne otázka, či je všetko zrozumiteľné….

„Ale áno, pán poradca, je mi to jasné..“ … spokojne odvetíme a odchádzame domov s pocitom, že je všetko OK a navyše, čo sa to už len nám môže prihodiť…?

Hovorí sa, že nešťastie chodí po ľuďoch a nie po horách, a ja zo skúsenosti nemôžem nesúhlasiť… mnohí sa skutočne zastavíme až vtedy, keď príde choroba alebo úraz, no a vtedy sa začne skutočný kolotoč….

Jedno vyšetrenie, druhé, tretie… potom začiatok PN… a potom niekedy po jej ukončení si spomenieme, že je treba volať sprostredkovateľovi a riešiť „veci s poistkou“… prípadne sa márne snažíme spomenúť si, čo nám to vtedy na tom stretnutí dookola hovoril.

Smutné je, že to už môže byť poriadne neskoro….

Ak si v tejto chvíli otvoríte poistné podmienky svojej poistnej zmluvy a nalistujete Pracovnú neschopnosť, drvivá väčšina z vás nájde niekde v texte ( väčšinou v článku Povinnosti zmluvných strán alebo Hlásenie poistnej udalosti), do akej lehoty je potrebné začiatok vašej PN poisťovni nahlásiť.

Niektorí nájdu informáciu o tom, že

  • Bezodkladne
  • Iní, že DO konca karenčnej doby
  • A ďalší zas povinnosť hlásiť udalosť do XY dní OD konca karenčnej doby.

Bezodkladne znamená okamžite a tento “ termín“ je zrejme jasný každému z nás. Čo ale znamená tá karenčná doba v ostatných dvoch bodoch uvedených vyššie?

Karenčná doba je doba, počas ktorej musí najmenej trvať skutočnosť určená poistnými podmienkami, aby sa taká udalosť stala poistnou udalosťou ( teda napríklad minimálne trvanie PN).

Uveďme si príklad

Ak si v poistnej zmluve dojednáme riziko Pracovná neschopnosť s karenčnou dobou 15 dní, znamená to, že naša PN musí trvať minimálne 15 dní.

Súčasne nám poistné podmienky kladú povinnosť hlásiť poistnú udalosť do 7 dní po uplynutí tejto karenčnej doby.

V tomto našom príklade sme teda povinní udalosť hlásiť najneskôr do 22. dňa od začiatku našej PN ( 15 dní karenčnej doby + 7 dní lehota pre hlásenie = maximálne 22 dní).

Na čo si dať naozaj, ale naozaj pozor?

Na tie poistné podmienky, ktoré obsahujú informáciu o tom, že ak svoju PN ohlásite až po jej ukončení, nárok na poistné plnenie vám nevznikne vôbec.

Prípadne na tie, kde ak sa poriadne oneskoríte, plní sa iba od toho dňa, kedy ste svoju PN poisťovni oznámili ( nie od skutočného nároku, ktorý by ste mali, aby by ste si na lehoty dali pozor).

Tieto prípady sú potom veľmi smutné, a aj napriek snahám sprostredkovateľa o pomoc klientovi formou vybavovania plnenia cez vzťahy, ktoré s poisťovňou má, žiaľ častokrát končia neúspešne.

Existujú výnimky?

Samozrejme. Vážne a objektívne dôvody môžu postihnúť každého z nás… voláme ich aj objektívne skutočnosti, ktoré bránia vykonať niečo, čo vykonať máme. Medzi také môže patriť vážny zdravotný stav a podobne.

V takých prípadoch by sme si povinnosti mali splniť ihneď potom, ako nám to okolnosti dovolia. Zároveň si poisťovateľ tieto naše dôvody môže chcieť overiť.

Rada a bonus na záver

Rada na záver je v celku jednoduchá – vždy máte dve možnosti…

  1. ovládať lehoty uvedené vo svojej poistnej zmluve, prípadne si ich vždy po poistnej udalosti v poistných podmienkach overovať… alebo
  2. hlásiť poistné udalosti ihneď ako vzniknú.

Áno, áno, niekto môže oponovať, že nie vo všetkých poisťovniach je to pri vzniku vôbec možné. A ja súhlasím. No ako sa hovorí, lepšie je urobiť niečo naviac a vypočuť si, že to bolo navyše, ako neurobiť nič a potom ľutovať ;).

Tak držím palce priatelia! Aby vaše zdravie bolo pevné a ak by aj náhodou jemne poľavilo, tak aby priebeh likvidácie poistnej udalosti priniesol úsmev a spokojnosť. A to aj preto, lebo ste dodržali jednu z povinností, ktoré sú cestou k úspešnému plneniu – lehotu pre hlásenie poistnej udalosti.

PS: Dobrá rada znie – komunikujte so svojim sprostredkovateľom. Sú to ľudia maximálne šikovní a ústretoví, a ak o vašej poistnej udalosti vedia, veľmi radi vám pomôžu. Ak sa na nich obrátite príliš neskoro, pomoc nemusí byť účinná a zbytočne vrhne zlé svetlo tam, kde je to ozaj neoprávnené.

Na záver vám ponúkame BONUS, a to krátky prehľad lehôt pre hlásenie poistných udalostí v riziku Pracovná neschopnosť.

Lehoty, ktoré sú uvedené v prehľade sú platné pre aktuálne produkty. Ak ste si uzatvárali vaše poistenie dávnejšie, informujte sa o lehotách u vášho sprostredkovateľa poistenia.