Nehlásite škodové udalosti v PZP včas? …môže vás to stáť celkom dosť peňazí…

3.2. 2023

HLÁSTE UDALOSTI Z PZP VČAS…aj keby sa zdalo, že v podstate o nič nejde… to je téma, ktorej sa v dnešnom príspevku budeme venovať. Poďme teda rovno na to.

Klient, ako vodič, spôsobil svojim vozidlom dopravnú nehodu, pri ktorej bol zranený aj jeho spolujazdec. K dopravnej nehode bola riadne privolaná polícia, bola spísaná správa o nehode, no poškodený si nakoniec opravy svojho vozidla vyriešil prostredníctvom plnenia zo svojho vlastného havarijného poistenia.

Zranený spolujazdec nechcel robiť kamarátovi potiaže a tak sa dohodli, že sa nič nikam hlásiť nebude.

Prešli takmer 2 roky a nášmu vinníkovi prišiel domov list, v ktorom si zdravotná poisťovňa nárokuje na náhradu nákladov zdravotnej starostlivosti.

Nastal šok, ako je to možné, veď nikto nič nikam nehlásil, tak ako si od vinníka môže zdravotná poisťovňa žiadať náhrady za svoje náklady??? Navyše je možné, že sa z PZP plnia škody aj tomu človeku, ktorý s nami sedí v aute?

Nuž, pravda je, že skutočne môže a rovnako je pravdou, že sa skutočne hradia škody aj ľuďom, ktorí sedia vo vozidle s vinníkom.

Poďme teda postupne:

Ak bol vinník riadne vinným uznaný, vie si od neho žiadať náhradu vynaložených nákladov nielen zdravotná poisťovňa, ale aj iný subjekt za svoje iné náklady ( napríklad nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom).

PZP vie pomôcť

Rozsah poistenia zodpovednosti totiž za poisteného, okrem priamych škôd na zdraví, majetku, atď,, nahrádza aj regresné nároky subjektov – uplatnené, preukázané a vyplatené náklady.

Čo teda v situácii, kedy sme škodu nikomu nehlásili, prišiel nám papier o tom, že máme uhradiť zdravotnej poisťovni náklady a nevieme aké kroky urobiť?

V prvom rade je dôležité si povedať, že

Poistený (vinník) je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti:

a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,

b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

z. 381/2001 Zb. z. , § 10 ods. 1, písm. a-b

… problém nastane, ak tak neurobí…

Iná časť zákona totiž hovorí nasledovné:

„Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4. „

z. 381/2001 Zb. z. , § 12 ods. 1, písm. g

No a ako už iste tušíte, § 10 ods. 1, je presne odstavec, ktorý nám hovorí, že sme povinní hlásiť škodovú udalosť na lehôt uvedených vyššie (15 alebo 30dní, podľa miesta vzniku).

V praxi to znamená, že ak by sme svoju škodovú udalosť riadne ohlásili, poisťovateľ by pristúpil k jej šetreniu a ak by bolo všetko v poriadku, prišlo by riadne k plneniu a aj ku hradeniu regresných nákladov zdravotnej poisťovne.

Ak sme škodu ale nehlásili a povinnosť si nesplnili, vieme tak urobiť dodatočne. Tu už ale musíme počkať na stanovisko poisťovateľa, či a do akej miery nám práve pre nedodržanie povinnosti hlásenia, dá nahradiť to, čo za nás zdravotnej poisťovni uhradí.

Záver je v celku jednoduchý

Majte na pamäti, že je nesmierne dôležité dodržiavať povinnosti, ktoré z PZP vyplývajú. Tých je samozrejme viac, dnes sme si poukázali na jednu z nich, ktorou je povinnosť hlásiť škodovú udalosť do lehoty určenej zákonom ( do 15 alebo 30 dní, podľa miesta vzniku).

A ako je to so škodami ľudí, ktorí sedia v aute vinníka? Ak ide o škody na zdraví, tak tie sa uhrádzajú všetkým osobám v aute vinníka, okrem samotného vodiča. Aj tým, ktoré sú naša rodina.

Šťastné kilometre priatelia a úspešné dni praje vaša Slovenská akadémia poisťovníctva