Uzatvárate poistenie: na toto nezabudnite

2.4. 2022

Možno si viacerí z vás už niekedy dávali otázky:

  • „prečo je potrebné vypisovať všetky tie otravné veci, ktoré sa ma pri dojednávaní poistenia pýtajú?“
  • „musím skutočne povedať  úplnú pravdu?“
  • „čo ak si niečo trošičku prikrášlim?“

Tak presne o tom je dnešný príspevok.

Vo vzťahu ku poisteniu platí (platí to všeobecne, ale vo vzťahu ku poisteniu dvojnásobne), že by sme mali hovoriť „pravdu, pravdu, a nič, len pravdu“. Prečo?

Pravdivosť a úplnosť odpovedí na otázky položené pri dojednávaní poistnej zmluvy rieši ustanovenie § 793 Občianskeho zákonníka, konkrétne odstavec 1, znení:

 (1) Kto s poistiteľom uzaviera poistnú zmluvu, je povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. To platí tiež, ak ide o zmenu poistenia.Z. 40/1964 Zb. z., § 793

Vo všeobecnosti platí, že ak existuje povinnosť, tak existuje aj sankcia, a to v prípade, ak túto povinnosť nedodržíme. Rovnako je to v prípade poistných zmlúv, kedy zákon spája s uvedením vedome nepravdivých a neúplných údajov pri uzavieraní  poistnej zmluvy tri druhy sankcií:

Zníženie poistného plnenia (§ 798 OZ),

§ 798

Poistiteľ je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť, ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede (§ 793) bolo určené nižšie poistné.Z. 40/1964 Zb. z., § 798

Vysvetlenie: každá informácia, ktorú uvádzame do poistnej zmluvy má určitý účel. Či už identifikačný (meno, priezvisko, rodné číslo, atď), alebo cenotvorný (vek, zamestnanie, športová činnosť, zdravotný stav). Ak poisťovňu zavedieme zadaním zlého údaju z kategórie „cenotvorný“, môže sa nám to vypomstiť pri likvidácii poistnej udalosti, z ktorej výsledok môže byť práve krátenie poistného plnenia.

Odstúpenie od poistnej zmluvy (§ 802 ods. 1 OZ)

(1) Pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanoveniach § 793 môže poistiteľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil; inak právo zanikne.Z. 40/1964 Zb. z., § 802, odst. 1

Vysvetlenie: ak záujemca o poistenie vykonáva pracovnú činnosť, ktorá do poistenia prijateľná nie je, úmyselne uvedie inú pracovnú činnosť a poisťovateľ na túto skutočnosť príde, má právo od poistnej zmluvy odstúpiť. Odstúpením chápeme zrušenie poistného vzťahu od počiatku a vrátenie celkového zaplateného poistného, no zároveň vrátenie všetkých, zo zmluvy pobratých poistných plnení, ktoré boli vyplatené počas trvania zmluvy.

Odmietnutie poistného plnenia (§ 802 ods. 2 OZ)

§ 802

(2) Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre   vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia poistenie zanikne.Z. 40/1964 Zb. z., § 802, odst. 2

Vysvetlenie: v tomto prípade musia byť splnené obe podmienky, a to zamlčanie informácie, ktorá

  • bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná (napr: môže ísť o vážny zdravotný stav)

a zároveň

  • bola príčinou vzniku poistnej udalosti.

Výsledkom je možné odmietnutie poistného plnenia poisťovateľom a následný zánik poistenia ku dňu tohto odmietnutia. V tomto prípade poistený nemá nárok na vrátenie zaplateného poistného.

Ako si pomôcť?

V poistení dbajte na to, aby ste odpovedali na otázky úplne a pravdivo. Či už sa týkajú vášho zamestnania, športovej činnosti alebo samotného zdravotného stavu.

Ak otázke nerozumiete alebo si nie ste istý, radšej sa opýtajte sprostredkovateľa a ujasnite si, čo poisťovateľa vlastne zaujíma.

Zvlášť obozretný buďte pri vypĺňaní údajov do zdravotného dotazníka. Pri tejto téme sa zastavíme a vysvetlíme si podstatné body.

Zdravotná dokumentácia je takmer neodmysliteľnou súčasťou preverovania rizika pri vstupe do poistenia, no zároveň dôležitá súčasť šetrenia poistnej udalosti. Tuto sa ale stretávame s jedným zásadným paradoxom.

  • Pri vstupe do poistenia vypĺňate 20-30 otázok a vychádzate zo svojich spomienok. K ochoreniam, či úrazom, na ktoré ste si spomenuli doplníte príslušné lekárske správy a očakávate verdikt poistiteľa.
  • Pri preverení okolností poistnej udalosti môže poisťovateľ, okrem doloženej dokumentácie od lekára a hlásenia poistnej udalosti, požadovať aj výpis zo zdravotnej dokumentácie zdravotnej poisťovne.

Výpis zo zdravotnej dokumentácie zdravotnej poisťovne je XY stranový výpis (skutočne množstvo strán závisí od počtu návštev lekára, výberu liekov z lekárne, atď.), v ktorom o zdravotnom stave jedinca uvádza zdravotná poisťovňa skutočne všetko- ochorenia, úrazy, ošetrenia, mená lekárov, názvy výkonov použitých pri liečbe, lieky vyberané z lekárne, a pod.

Zrejme začínate tušiť, že týmto vzniká obrovský nepomer medzi úrovňou a kvalitou informácii na vstupe do poistenia a úrovňou v prípade šetrenia poistnej udalosti. A rovnako ak si uvedomíme spojitosť s možnými sankciami, ktoré sme si prešli v texte vyššie, je veľmi rizikové brať na ľahkú váhu nedôsledné vypĺňanie návrhu poistenia, zatajovanie skutočností, či ich mierna „poúprava“ na také, aby sa skrátka hodili.

Na toto nezabudnite

Majte na pamäti, že je vo vašej plnej moci poskytnúť poistiteľovi rovnakú úroveň informácii, akú bude od vás požadovať pri šetrení poistnej udalosti.

Doložte výpis zo zdravotnej dokumentácie, nechajte si ho sprostredkovateľom poistenia skontrolovať a dôkladne sa oceniť. Úprimnosť v poistení sa vypláca, ba čo viac, vie sa vrátiť vo forme spokojnosti s poistným plnením.

No a ak máte obavu, že uvediete všetko pravdivo a úprimne, a poisťovňa vás do poistenia nevezme, nevadí. Je dôležité vedieť pravdu skôr ako nastane poistná udalosť. Veď ak by ste poistenie mať nemohli, stále je tu možnosť pripraviť sa na prípadné krízové situácie vopred a inak ako práve poistením. Naopak riskovať a niečo zamlčať, by znamenalo možnosť byť v budúcnosti sklamaný. A to zrejme nikto z nás nechce.

Záverom už len doporučenie – uvádzajte v poistení pravdu, pravdu, a znova len pravdu. Majte tak istotu v tom, že ak dôjde k najhoršiemu, budete práve vy ten finančne spokojný.