Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

SLOVENSKEJ AKADÉMIE POISŤOVNÍCTVA, s.r.o.

Verzia 2019 SAP 1.1
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti SLOVENSKEJ AKADÉMIE POISŤOVNÍCTVA, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava – Staré mesto (ďalej len „poskytovateľ“).
1.2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a služieb a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje produkty a služby vo forme rôznych odborných vzdelávacích aktivít (ďalej len „produkty a služby“).
1.3. Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva produkty a služby poskytované poskytovateľom.

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Poskytovateľ poskytuje a organizuje pre užívateľa vzdelávacie aktivity a podujatia vo forme seminárov, školení, kurzov, prezentácií, audio a video školení so zameraním na finančnú oblasť. Tieto vzdelávacie aktivity sú rozdelené do nasledovných tematických okruhov: odborné vzdelávanie, manažérske vzdelávanie a rozvoj, rozvoj sociálnych kompetencií, teambuildingové aktivity, všeobecné vzdelávanie. Odbornú stránku vzdelávacích aktivít zabezpečujú skúsení lektori v danej oblasti (ďalej len „vzdelávanie“).

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi produkty a/alebo služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká:
a. zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom na základe telefonickej komunikácie s užívateľom,
b. zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom na základe registrácie vykonanej na portáli www.akademiapoistovnictva.sk alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
3.2. V mimoriadnych prípadoch môže dôjsť k vzniku kúpnej zmluvy aj zúčastnením sa užívateľa na vzdelávaní na základe záväznej objednávky užívateľa. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká v takomto prípade samotnou účasťou užívateľa na vybranom vzdelávaní, čoho dôkazom je podpis účastníka na prezenčnej listine.
3.3. Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 3.1. a bodu 3.2. sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
3.4. Záujemca o vzdelávanie, ktorý si neobjedná vzdelávanie spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. (a) alebo písm. (b) tohto bodu alebo podľa bodu 3.2. sa môže zúčastniť vzdelávania, pokiaľ to umožní kapacita pre danú vzdelávaciu aktivitu.
3.5. Užívateľ súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto služby u poskytovateľa.

IV. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1. Vzdelávanie:
4.1.1. Cena uvedená vo faktúre je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolené vzdelávanie špecifikované vo faktúre. Cena vzdelávania je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetových portáloch poskytovateľa, najmä na www.akademiapoistovnictva.sk.
4.1.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu alebo miesta konania vzdelávania alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
4.1.3. Poskytovateľ vystaví faktúru v deň poskytnutia vzdelávania alebo najneskôr do 15 dní od dňa dodania vzdelávania.
4.1.4. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený na faktúre alebo úhrada ceny v hotovosti.
4.2. Elektronická platba:
4.2.1. Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný produkt a/alebo službu aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestneného na internetovom portáli poskytovateľa www.ibv-nbs.sk.
4.2.2. V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom objednaného produktu/služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet zabezpečí dodanie zaplateného produktu/služby.
4.2.3. Zároveň poskytovateľ vyhotoví konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zašle ju spôsobom podľa bodu 4.1.3. týchto VOP.
4.2.4. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú vo faktúre za poskytovaný produkt a/alebo službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej faktúry.
4.2.5. Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného produktu alebo služby, bude zmenená cena ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.

V. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:
5.1.1. počas vzdelávania sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;
5.1.2. poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného vzdelávania;
5.2. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania produktu a/alebo služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý;
5.3. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do produktov a služieb spôsobom podľa bodu 3.1 písm. b týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.
5.4. Zároveň sa užívateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní vzdelávania pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke.
5.5. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané vzdelávanie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom o úhrade.
5.6. Užívateľ má právo požiadať poskytovateľa o vystavenie osvedčenia alebo potvrdenia o absolvovaní vzdelávania, avšak o osvedčenie alebo potvrdenie musí požiadať najneskôr do jedného mesiaca od jeho absolvovania.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
6.1.1. poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov objednávateľa k e-learningovému vzdelávaniu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa úhrady produktu,
6.1.2. poskytovať informácie týkajúce sa objednaného vzdelávania, ako i oboznamovať objednávateľa so zmenami súvisiacimi so školením,
6.1.3. vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované vzdelávanie.
6.2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP.
Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.akademiapoistovnictva.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.
6.3. Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.
6.4. Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.
6.5. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich produktoch a službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách a elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

VII. INSURANCE ACADEMY CLUB

7.1. Užívateľ získava kúpou členstva (BASIC a GOLD) prístup do členskej sekcie na stránke https://kniznica.akademiapoistovnictva.sk. Do 24 hodín po kúpe členstva sú mu emailom zaslané prihlasovacie údaje (ktorými sú jeho email a systémom vygenerované heslo), pomocou ktorých sa do členskej sekcie môže prihlásiť. Stáva sa tým členom, ktorý je zaradený do databázy Slovenskej akadémie poisťovníctva ako Člen Insurance academy clubu.

7.2. Členstvo užívateľa je vytvorené na meno, priezvisko a email, ktorý užívateľ zadáva pri vypĺňaní svojej objednávky. 

7.3. Prihlasovacie meno a heslo ( ďalej len Členstvo) je pridelené práve jednému užívateľovi a umožňuje práve tomuto užívateľovi využívať všetky výhody zakúpeného Členstva.
Nie je dovolené a zakazuje sa:
- zdieľať, šíriť, distribuovať alebo akokoľvek poskytovať svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je osoba, ktorá je riadne v databáze Slovenskej akadémie poisťovníctva uvedená ako Člen Insurance academy clubu,
- odpredať Členstvo bez vedomia a súhlasu Slovenskej akadémie poisťovníctva,
- zameniť Členstvo bez vedomia a súhlasu Slovenskej akadémie poisťovníctva.

V prípade porušenia povinností a ustanovení týchto obchodných podmienok, si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité zablokovanie služieb užívateľovi a náhradu škody vo výške zmluvnej pokuty v sume 5 000€ ( slovom: päťtisíc eur). 

7.4. Poskytovateľ si vyhradzuje výlučné právo upravovať, dopĺňať alebo odobrať obsah a program Členstva bez predchádzajúceho informovania poslucháčov.

VIII. ZMENA SLUŽIEB ŠKOLENIA

8.1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť vzdelávanie, program vzdelávania alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie užívateľovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku VOP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia daného lektora na internetovom portáli poskytovateľa www.akademiapoistovnictva.sk
8.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť vzdelávanie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
8.3. Pri zrušení vzdelávania zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu vzdelávania má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného vzdelávania. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie vzdelávania, zmena programu alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu vzdelávania alebo lektora.

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

9.1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím vzdelávania od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu):
a. 0 % z ceny vzdelávania, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a viac pracovných dní pred termínom začatia vzdelávania,
b. vo výške 100% z ceny vzdelávania, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 5 pracovných dní pred termínom začatia vzdelávania.
9.2. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo vzdelávanie objednané, sa nezúčastnia vzdelávania z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za vzdelávanie.
9.3. Zastúpenie účastníka na vzdelávacej aktivite je možné.

X. DOBA TRVANIA ZMLUVY

10.1. Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.
10.3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.
10.4. Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky  a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Akceptáciou týchto VOP berie užívateľ na vedomie, že poskytovateľ bude spracúvať osobné údaje užívateľa v zmysle aktuálnych Podmienok ochrany súkromia. Podmienky ochrany súkromia sa môžu kedykoľvek meniť, pričom platia vždy aktuálne podmienky zverejnené na webovom sídle SAP.

XII. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY

12.1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
12.1.1. ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
12.1.2. zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným produktom a/alebo službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP.
12.2. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.
12.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté užívateľovi v dôsledku technických porúch, opráv, údržby, nedostatočného signálu alebo iných okolností, ktoré vznikli na strane týchto tretích osôb alebo ktoré vznikli bez zavinenia poskytovateľa.
12.4. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať z. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon a v jeho zmysle neposkytovať prístup k vzdelávaniu tretím osobám, ani kurz nijakým spôsobom šíriť alebo kopírovať.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších  predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
13.2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
13.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli poskytovateľa www.akademiapoistovnictva.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
13.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

V Bratislave 24.08.2019

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len o predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.

3. Na všetko ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.

5. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

6. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
    1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

    2.nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

    3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

    4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

    5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

    6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

    7. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedené nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabalit, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa predaja reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
     1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
     2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
     3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
     4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

14. Storno objednávky a reklamácia pri seminároch, workshopoch a prednáškach: Spoločnosť SLOVENSKÁ AKADÉMIA POISŤOVNÍCTVA, s.r.o. upozorňuje, že zakúpené vstupenky je možné vrátiť bez storno poplatku najneskôr do 14 dní od vykonania objednávky. Pokiaľ bude chcieť účastník stornovať objednávku po 15 dňoch od zakúpenia, najneskôr 8 dní pred začiatkom seminára, workshopu alebo prednášky, bude mu účtovaný storno poplatok 30% z ceny vstupenky. Účastníkovi budú peniaze poukázané formou bankového prevodu do 30 pracovných dní od požiadavky storna. Pokiaľ účastník bude chcieť stornovať objednávku 7 dní pred začiatkom seminára alebo workshopu alebo prednášky, bude mu účtovaný storno poplatok 50% z ceny vstupenky. Účastníkovi budú peniaze poukázané na účet formou bankového prevodu. Účastník môže kontaktovať predávajúceho ohľadom storna objednávky písomne alebo poštou alebo emailom na adrese office@akademiapoistovnictva.sk. Pokiaľ nebude účastník spokojný s priebehom akcie, môže túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu najneskôr do 20:00 hod. v posledný deň seminára, workshopu, prednášky a účastníkovi bude vrátená plná čiastka z ceny vstupného na jeho bankový účet do 30 pracovných dní od oznámenia. Po tejto dobe už predávajúci nebude brať ohľad na žiadnu reklamáciu.

15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

16. Kontakt www.akademiapoistovnictva.sk , Dunajská 8, Bratislava - Staré Mesto 81108, office@akademiapoistovnictva.sk

V Bratislave, 24.08.2019

   Právna doložka

Obsah tohto dokumentu (jeho textová ale i grafická časť) je chránená autorským zákonom. Akékoľvek publikovanie, kopírovanie a rozširovanie tohto dokumentu je bez písomného súhlasu autora je trestné.

Autor dáva súhlas na jeho publikovanie len pre konkrétny e-shop, ktorého url. uvádza v texte e-mailu odosielaného klientovi.

Posledná aktualizácia znenia: 24.08.2019