Máte poistený dom: Nezabudnite na čistenie komína

28.10. 2021

Blíži sa vykurovacie obdobie a s ním je spojené aj vyššie riziko vzniku požiarov, ktoré súvisia práve so zanedbaním údržby o vykurovacie telesá.

Hasičský zbor eviduje každým rokom niekoľko stovák požiarov, ktorým by sa dalo predísť iba tým, že by sme na svojich nehnuteľnostiach nechali skontrolovať stav komínu a vykurovacích telies celkovo. Problémom je, že mnoho ľudí netuší, že táto povinnosť je dokonca povinnosťou zo zákona. No a vo výsledku sme v poisteniach povinní dodržiavať to, čo nám určuje zákon.

Zrejme už správne tušíte, že zanedbaním týchto kontrol si môžete zarobiť na veľký problém. Ak by totižto začalo horieť a dôsledkom by bol práve zanedbaný stav komína, či vykurovacieho telesa, poisťovňa môže plnenie krátiť alebo dokonca zamietnuť úplne.

Takýto hazard s vlastným bývaním nik z nás zrejme podstupovať nechce, poďme sa preto pozrieť, čo hovorí o čistení komínov vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, je potrebné urobiť kontrolu a čistenie raz za:

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
– šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
– dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, je potrebné urobiť kontrolu a čistenie raz za:

– dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
– šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

Ďalej nezabudnime, že

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b) paragrafu § 20, nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2 paragrafu § 20.

Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 paragrafu § 20 primerane.

A čo hovoria poistné podmienky? Vo všeobecnosti sme v produktoch poistenia bývania povinní

 • udržiavať predmet poistenia v dobrom technickom stave podľa platných noriem
 • starať sa o predmety poistenia, používať ich podľa návodu na obsluhu a údržbu výrobcu, používať ich výlučne na účely určené výrobcom
 • dodržiavať technické a ďalšie normy vrátane predpisov vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu poistenej veci

Dodržať lehotu pre kontrolu komína je v poistení bývania mimoriadne dôležité a mali by sme si na to dať jednoznačne pozor.Slovenská akadémia poisťovníctva

Na záver ešte pár tipov priamo od Hasičského zboru v Prešove (zdroj: www.presov.sk):

 1. V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu.
 2. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok.
 3. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
 4. Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.
 5. Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok. Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou! Mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu.
 6. No a my dodávame, že je potrebné zavolať bezodkladne asistenčné služby vašej poisťovne, riadiť sa ich pokynmi a v neposlednom rade upovedomiť svojho sprostredkovateľa poistenia.

Nezabudnite, že aj na takéto krízové situácie máme pre vás pomôcku, ktorá vám v prípade poistnej udalosti pomôže jednoducho, ale hlavne rýchlo. Je to naša aplikácia ČO ROBIŤ AK, ktorá je dostupná pre androidy ale aj pre iOS.

Aplikácia obsahuje

 • dôležité telefonické kontakty, ale hlavne
 • kroky, ktoré vám pomôžu urobiť všetko tak, aby ste sa nepripravili o poistné plnenie.

  Prajeme úspešné dni priatelia,

  tím Slovenskej akadémie poisťovníctva