Máte poistený dom: Nezabudnite na čistenie komína

Blíži sa vykurovacie obdobie a s ním je spojené aj vyššie riziko vzniku požiarov, ktoré súvisia práve so zanedbaním údržby o vykurovacie telesá.

Hasičský zbor eviduje každým rokom niekoľko stovák požiarov, ktorým by sa dalo predísť iba tým, že by sme na svojich nehnuteľnostiach nechali skontrolovať stav komínu a vykurovacích telies celkovo. Problémom je, že mnoho ľudí netuší, že táto povinnosť je dokonca povinnosťou zo zákona. No a vo výsledku sme v poisteniach povinní dodržiavať to, čo nám určuje zákon.

Zrejme už správne tušíte, že zanedbaním týchto kontrol si môžete zarobiť na veľký problém. Ak by totižto začalo horieť a dôsledkom by bol práve zanedbaný stav komína, či vykurovacieho telesa, poisťovňa môže plnenie krátiť alebo dokonca zamietnuť úplne.

Takýto hazard s vlastným bývaním nik z nás zrejme podstupovať nechce, poďme sa preto pozrieť, čo hovorí o čistení komínov vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, je potrebné urobiť kontrolu a čistenie raz za:

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, je potrebné urobiť kontrolu a čistenie raz za:

dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá

Ďalej nezabudnime, že

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b) paragrafu § 20, nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.

Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2 paragrafu § 20.

Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 paragrafu § 20 primerane.

A čo hovoria poistné podmienky? Vo všeobecnosti sme v produktoch poistenia bývania povinní

 • udržiavať predmet poistenia v dobrom technickom stave podľa platných noriem
 • starať sa o predmety poistenia, používať ich podľa návodu na obsluhu a údržbu výrobcu, používať ich výlučne na účely určené výrobcom
 • dodržiavať technické a ďalšie normy vrátane predpisov vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu poistenej veci

Dodržať lehotu pre kontrolu komína je v poistení bývania mimoriadne dôležité a mali by sme si na to dať jednoznačne pozor.

Slovenská akadémia poisťovníctva

Na záver ešte pár tipov priamo od Hasičského zboru v Prešove (zdroj: www.presov.sk):

 1. V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu.
 2. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok.
 3. Požiar ihneď ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
 4. Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.
 5. Na zrazenie a uhasenie horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok. Požiar sadzí v komíne nikdy nehaste vodou! Mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu alebo dokonca výbuchu.
 6. No a my dodávame, že je potrebné zavolať bezodkladne asistenčné služby vašej poisťovne, riadiť sa ich pokynmi a v neposlednom rade upovedomiť svojho sprostredkovateľa poistenia.

Nezabudnite, že aj na takéto krízové situácie máme pre vás pomôcku, ktorá vám v prípade poistnej udalosti pomôže jednoducho, ale hlavne rýchlo. Je to naša aplikácia ČO ROBIŤ AK, ktorá je dostupná pre androidy ale aj pre iOS.

Aplikácia obsahuje

 • dôležité telefonické kontakty, ale hlavne
 • kroky, ktoré vám pomôžu urobiť všetko tak, aby ste sa nepripravili o poistné plnenie.

Prajeme úspešné dni priatelia,

tím Slovenskej akadémie poisťovníctva