Fotovoltaika: na čo pozor v poistení bývania

5.9. 2023

Fotovoltaika- obnoviteľný zdroj, ktorý šetrí prírodu a rovnako tak mesačné výdaje rodiny. Ako ale chrániť tieto zariadenia, ktoré sú vystavené rôznym vplyvom počasia, sile bleskov, či iným možným poškodeniam? A ako sa na ich ochranu pozerá poistenie? Tak o tom si povieme v našom dnešnom príspevku.

JE FOTOVOLTAIKA UMIESTNENÁ NA STRECHE ALEBO JE VOĽNE MIMO HLAVNEJ BUDOVY

Poviete si „a nie je to jedno?“ Z pohľadu poistenia to ale jedno nie je. Umiestnenie fotovoltaiky totiž súvisí s tým, či bude zariadenie považované za stavebnú súčasť nehnuteľnosti, príslušenstvo, prípadne technológiu pomáhajúcu vyživovať a prevádzkovať nehnuteľnosť, alebo pôjde o vedľajšiu stavbu.

Ak je fotovoltaika umiestnená na streche nehnuteľnosti ( a pevne primontovaná k budove), bude v poistnej zmluve považovaná za súčasť nehnuteľnosti, ktorú už poistné podmienky definujú podľa svojej terminológie – v jednom produkte to bude stavebná súčasť, v inom produkte zase technológia, ktorá pomáha prevádzke domu, a podobne. Čo je ale dôležité, bude to súčasť nehnuteľnosti a ako taká bude poistená súčasne a spolu s touto nehnuteľnosťou, bez potreby špeciálne navyšovať poistnú sumu samotnej budovy.

Poistné podmienky väčšiny produktov totiž definujú nehnuteľnosť ako budovu vrátane jej stavebných súčastí a technológií, ktoré ju pomáhajú prevádzkovať a stanovia poistnú sumu vrátane týchto, pevne ukotvených zariadení.

Ak je ale vaša fotovoltaika vedľa hlavnej budovy (niekde na pozemku vedľa vášho domu) stáva sa vedľajšou stavbou – tá by mala byť spojená so zemou pevným základom. V tomto bode môže nastať situácia, že vaše základné poistenie bude síce plnohodnotne chrániť hlavnú budovu, no poistná suma bude postačovať iba na ochranu časti vedľajších stavieb.

Uveďme si veľmi jednoduchý príklad:

Nech má hlavná stavba stanovenú poistnú sumu 150 000€.

Poisťovňa vo svojich podmienkach uvádza, že vedľajšie stavby bude chrániť do výšky 20% z poistnej sumy hlavnej stavby.

Z vyššie uvedených 150 000€ by 20% tvorilo sumu 30 000€.

Vy máte ale na pozemku vedľajšie stavby (a fotovoltaika je jednou z nich) vo vyššej hodnote a potrebovali by ste pre ne aj vyššiu ochranu.

No a tak si vyššiu ochranu ( rozumej zvýšenie poistnej sumy tak, aby chránila vedľajšie stavby plnohodnotne) môžete vo svojom poistení dokúpiť. Predpokladom je vedieť, že tak máme urobiť.

AK JE ZARIADENIE UMIESTNENÉ NA STRECHE, JE O STRECHU AJ PEVNE PRIMONTOVANÉ?

Základné pravidlo znie – všetko, čo má byť považované za stavebné súčasti nehnuteľnosti, či technológie slúžiace prevádzke domu, by malo mať pevný úchyt priamo ku budove (vo väčšine podmienok produktov).

Ak sa stane, že je fotovoltaika na streche „iba tak položená“, je potrebné sa informovať u poisťovateľa, ktorého ste si vybrali, či je možné takto inštalovanému zariadeniu poskytovať poistnú ochranu a akým spôsobom.

Poviete si ako také niečo mohlo stať? Nuž, bývanie prináša rôzne možnosti riešení a skutočne sa stáva, že do niektorých typov striech fotovoltaiku pevne ukotviť nie je možné ( došlo by ku narušenie izolácií, či iných ochranných prvkov budovy). Práve preto zvolí dodávateľ formu nie pevného kotvenia, ale alternatívne riešenie – napríklad primontovanie o betónové panely, ktoré sú iba položené na streche. V takom prípade si poisťovateľ môže vyžiadať technickú dokumentáciu od dodávateľa a na základe posúdenia zhodnotiť, či je alebo nie je možné toto zariadenie v poistnej zmluve chrániť.

Poznámka autora: netreba mať strach, že sa budova stala nepoistiteľnou, to nie. Dokonca so vstupom do poistenia problém nemusí byť vôbec. Jednoducho sa len treba dohodnúť s poisťovňou na tom, že máme na pozemku takýto stav a ako to vieme vyriešiť ku spokojnosti oboch strán – možno vám predložia dodatok, či dáte poznámku do návrhu zmluvy. Báť sa ale netreba a vždy je takéto niečo dobré riešiť v čase, kedy do poistenia vstupujeme, ako neskôr, keď už vznikne samotná škoda.

JE FOTOVOLTAIKA DOSTATOČNE CHRÁNENÁ VOČI ZÁSAHU BLESKU?

Inštaláciou fotovoltaiky zvyšujeme požiarne zaťaženie budovy.

Obr. 1 Príčiny poškodenia fotovoltických zdrojov (02/2018) | Zdroj: OBO Betterman

Voči mnohým rizikám sa ochrániť samozrejme vieme, no a na niektorú ochranu dokonca prihliada a reguluje ju priamo samotný zákon, smernice a jednotlivé normy.

Pred nejakým časom sa naša škola zúčastnila vzdelávania revíznych technikov a montérov, ktorí zabezpečujú inštaláciu a revízie zariadení na ochranu fotovoltaiky pred zásahom blesku. Bolo zaujímavé počúvať ich príbehy z praxe, kedy sa opakovane stretávali s tým, že si ľudia nechceli bleskozvody nechávať montovať, či dokonca, ak ich už mali staré, odmietali výmenu.

Viete aký bol ich najčastejší argument?

Nechajte tak pán inžinier, veď ak by sa niečo stalo, z poistky mi to zaplatia…

– citácia z diskusie v rámci našej prezentácie

Myslieť si to je ale chyba!

O našej povinnosti predchádzať škodám a zväčšeniu ich rozsahu hovorí v prvom rade zákon.

(1) Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala; najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou.

zákon č. 40/1964, §809, ods.1

Povinnosť prevencie následne upravujú poistné podmienky jednotlivých produktov poistenia bývania a tie sú nekompromisné:

  • poistený je povinný predchádzať vzniku škodovej udalosti,
  • dodržiavať všeobecné záväzné predpisy,
  • dodržiavať technické normy a nariadenia,
  • dodržiavať údržbu veci,
  • ihneď odstrániť chybu alebo nebezpečenstvo, z ktorej by škoda mohla nastať, atď.

V prípade porušenia povinností je sankciou zníženie alebo zamietnutie poistného plnenia.

Ako si to spojiť s praxou a čo to pre nás znamená?

Jednoducho povedané – ak norma, vyhláška, doporučenie technika alebo dodávateľa fotovoltaiky hovorí o tom, že je ochrana voči bleskom nevyhnutná, potrebná, či doporučená, a my to odignorujeme, poisťovňa môže vyvodiť dôsledky, ktoré sa nám nebudú páčiť. Preto ak technik povie, že je bleskozvod starý, nevhodný alebo inak technicky nespôsobilý, je na mieste vykonať nápravu.

Samozrejme, že ak máte pocit, že ide čisto o obchodný ťah a firme ide iba o zárobok, poraďte sa s nezávislým odborníkom na fotovoltaické zariadenia. Je vždy lepšie riešiť tieto veci hneď a zodpovedne, ako mávnuť rukou a povedať si, že veď to poisťovňa zaplatí.

Poisťovne škody hradia. Platia ale rovnaké pravidlá ako v poistení celkovo – základným pilierom je náhodilosť. Ak si svojim zanedbaním povinností koledujeme o vznik poistnej udalosti a je jasné, že skôr, či neskôr nastane, základný pilier náhodilosti sa stráca a ku plneniu dôjsť nemusí.

Pamätajme – poistenie je skvelý kamarát, má ale pravidlá a práve preto je osožné sa o jeho fungovaní vždy vopred poradiť.

Tak všetko dobré priatelia.

Vaša Slovenská akadémia poisťovníctva.