Držiteľ, vlastník, či poistník: ako na to v PZP?

22.2. 2022

Držiteľ, vlastník a poistník – osoby figurujúce v Povinnom zmluvnom poistení, ktoré si môžeme ľahko zameniť. Kto nimi vlastne je a kto sa nimi môže stať?

V prvom rade je potrebné si povedať, že vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie, je vlastník vozidla povinný osobne prihlásiť, a to do 30 dní po jeho nadobudnutí.

Prihlásenie je potrebné vykonať na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla, prípadne adresy jeho prevádzkarne (vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky).

Kto je vlastník motorového vozidla?

Vlastníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom vozidla, bez vekového obmedzenia. Vlastníkom môže byť teda aj maloleté dieťa, pričom takéto dieťa môže byť v dokladoch riadne evidované ako vlastník vozidla. Väčšinou sa jedná o osobitné prípady v náväznosti na poskytnutie štátneho príspevku pre osoby ZŤP alebo v dedičskom konaní

Vlastník pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidlaAk táto osoba nie je totožná s vlastníkom vozidla, vlastník vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru aj s touto osobou. Inak sa v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla zapíše jeho vlastník.

Ak nie je možné sa dostaviť, je potrebné mať na pamäti, že iná osoba môže za vlastníka alebo za držiteľa vozidla konať, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom vlastníka alebo držiteľa, alebo na základe úradného rozhodnutia.

Kto môže byť držiteľom vozidla?

Držiteľom vozidla môže byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra.

Ak je vlastníkom vozidla fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ako držiteľ vozidla sa zapíše zákonný zástupca vlastníka vozidla.

Ako vlastník vozidla môže byť v dokladoch vozidla zapísaná len jedna osoba.

Čo ak je držiteľov vozidla viacero?

Ako držiteľ vozidla smie byť v osvedčení o evidencii časť I a časť II zapísaná len jedna osoba. Ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, orgán Policajného zboru nemá povinnosť skúmať, či má vlastník vozidla súhlas ostatných spoluvlastníkov na vykonanie úkonov súvisiacich s prihlásením vozidla do evidencie vozidiel.

A kto môže byť poistníkom v Povinnom zmluvnom poistení?

Poistník je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a ktorá je povinná platiť dohodnuté poistné. Poistníkom môže byť iba plnoletý občan s vekom nad 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony, ale aj podnikateľ – fyzická osoba, napr. živnostník alebo právnická osoba.

Ako uvádzame tieto osoby v Povinnom zmluvnom poistení?

V Povinnom zmluvnom poistení uvedieme vlastníka a držiteľa tak, ako sú tieto osoby uvedené v Osvedčení o evidencii vozidla alebo tak, ako zapísané budú. Znamená to, že ak v čase uzatvárania PZP návštevu Policajného zboru ešte len plánujeme, pomôcť si vieme nasledovne:

  • ak disponujeme pôvodným technickým preukazom, kde je pôvodný držiteľ „preškrtnutý“ a uvedený je budúci držiteľ, uvedieme tohto budúceho držiteľa vozidla aj do svojej poistnej zmluvy.
  • ak takýto doklad neexistuje, uvedieme do svojej poistnej zmluvy budúceho držiteľa tak, ako ho plánujeme zapísať aj do evidencie motorových vozidiel pri návšteve Policajného zboru.

Poistník môže byť osoba odlišná od vlastníka a držiteľa vozidla alebo aj osoba rovnaká. Ak je to náš prípad, budeme vo svojom Povinnom zmluvnom poistení musieť vyplniť údaje pre všetky tri osoby zvlášť – pre poistníka, vlastníka aj držiteľa. Je to ale dôležité, pretože správne uvedené osoby, ktoré sú v súlade s našimi dokladmi, sú základom pre správne dojednané a uzatvorené Povinné zmluvné poistenie. A rovnako sú základom pre správne stanovenie ceny poistenia, t. j. poistného.