Toto sa tento týždeň udialo #2

“365 POISTNÝCH RÁD A TIPOV” pokračovalo aj tento týždeň a tú rady a tipy, ktoré sme pre vás pripravili:

POISTNÁ RADA/TIP č.6

❓Vaša otázka: “Pred pár dňami som si narýchlo v banke uzatvoril životné poistenie. Zdalo sa mi to ako dobrý nápad, no dodatočne mi môj poradca povedal, že výhodné nie je a navyše už jedno poistenie mám. Rozmyslel som si to a chcem sa opýtať, čo mám robiť.. ? Vraj mám možnosť odstúpiť od zmluvy…Je to tak?”
.
✅Naša odpoveď: Ak to bolo pred pár dňami, a zároveň platí, že ide o životné poistenie (nie čisto úrazové poistenie) Vaša možnosť je odstúpenie od poistnej zmluvy. Toto odstúpenie je možné vykonať do 30 dní odo dňa UZATVORENIA poistnej zmluvy.
.
?Zákon č.40/1964, § 802a, odstavec 1 a 2, v znení:
„(1) V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť.
(2) Prejav vôle osoby, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a smerujúci k jej zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.“
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: Vstup do poistenia vždy dôsledne zvážte. Nedojednávajte ho narýchlo a už vôbec nie bez premyslenia a odbornej rady. Ak sa ale stane, že poistenie predsa dojednáte a radi by ste to vzali späť, vždy hľadajte riešenie v Občianskom zákonníku. Ten ponúka možnosti pre ukončenie poistného vzťahu tak, ako je to podľa zákona možné a korektné.

POISTNÁ RADA/TIP č.7

❓Vaša otázka: “Myslela som si, že v poistení bývania je požiar skrátka požiar. Vraj to tak ale nie je a napríklad tlenie sa za požiar nepovažuje. Poistenie bývania mám v poisťovni Wűstenrot .”
.
✅Naša odpoveď: Áno, je to skutočne tak. A nie len v tejto poisťovni! Poďme do poistných podmienok.
.
?VPP PRE POISTENIE NEHNUTEĽNOSTI, DOMÁCNOSTI A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU „HODNOTA DOMOVA“, časť druhá, bod 20, v znení:
“Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza horenie a vznikol mimo
určeného ohniska alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Za požiar sa považuje aj zadymenie vzniknuté v súvislosti s požiarom. Požiarom však nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom ďalej nerozšíril.”
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: Pamätajme si, že každé riziko má svoju definíciu- čo sa za riziko považuje, no zároveň aj vylúčenie toho, čo sa za riziko nepovažuje. Je dôležité o tom vedieť, pretože v poistení platí, že nie je požiar ako požiar, nie je riziko ako riziko☝️?

POISTNÁ RADA/TIP č.8

❓Vaša otázka: “Idem si dávať havarijné poistenie v Generali poisťovni. Auto má iba imobilizér, vraj by malo mať kvôli hodnote aj alarm. Ja ho dám namontovať, ale neskôr.. Stojí veľa a v poisťovni to aj tak nekontrolujú. Bude to takto okej?”
.
✅Naša odpoveď: Žiaľ, v poriadku to nie je, zvlášť, ak variant poistenia zahŕňa aj riziko krádež/lúpež. Poistné podmienky produktov havarijného poistenia hovoria o tom, že zabezpečovacie prvky majú byť NAMONTOVANÉ A FUNKČNÉ. To v prípade vzniku poistnej udalosti platí dvojnásobne, a ak podmienky nespĺňate, vie poisťovateľ poistné plnenie krátiť.
.
?VPP HAV 17, článok XVII., bod 5- 6, v znení:
“5. Všetky poisťovateľom požadované zabezpečovacie zariadenia inštalované vo vozidle musia byť funkčné a nainštalované dodávateľom s platnou licenciou na montáž takýchto zariadení, poistený je povinný udržiavať ich v stave schopnom prevádzky a uviesť ich do funkčného stavu pri každom opustení vozidla.
6. Ak v čase poistnej udalosti neboli niektoré z povinných zabezpečovacích zariadení vo vozidle nainštalované a uvedené do funkčného stavu, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie.”
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: Vždy si preverte, či zabezpečenie vozidla spĺňa podmienky poisťovne. Zároveň majte na pamäti, že zabezpečovacie prvky majú byť riadne namontované a hlavne funkčné! ☝️?

POISTNÁ RADA/TIP č.9

❓Vaša otázka: “Dobrý deň, mal som poistku, kde mi zamietli plniť následky úrazu, pretože ten úraz nebol uvedený v tabuľke poisťovne. To ma vytočilo, tak som poistku zrušil. Teraz mám novú, v NN, Smart. Vraj by sa tam už takéto niečo nemalo stať. Je to pravda prosím?”
.
✅Naša odpoveď: Začnime všeobecne. Súčasťou poistných podmienok definujúcich niektoré pripoistenia sú tzv. Oceňovacie tabuľky (väčšinou k rizikám poistenia úrazu, následkov úrazu, či chirurgických zákrokov).
Tieto tabuľky obsahujú zoznam. Ide o zoznam úrazov, či ich trvalých následkov ( to vo Vašom prípade) , alebo ochorení, či operačných zákrokov (v rizikách typu Chirurgický zákrok).
To, čo je vždy podstatné vedieť je fakt, či sú tieto tabuľky konečné a plnenie prebehne len v prípade, ak sa Váš následok úrazu zhoduje s tým v tabuľkách. Alebo, či poisťovňa tzv. pripodobňuje.
Pripodobnenie znamená, že ak sa daný následok v tabuľke nenachádza, poisťovňa pripodobní Váš následok úrazu k niektorému, ktorý sa v tabuľke nachádza, a povahou a závažnosťou je zároveň podobný. Produkt Smart spoločnosti NN Životná poisťovňa pripodobnenie v riziku Trvalé následky úrazu uplatňuje.
.
?OPP STN5, článok 5, bod 5.7, v znení:
“V prípade trvalých následkov úrazu, ktoré nie sú v prílohe týchto OPP STN5 explicitne uvedené, ale ich následky sú na základe lekárskeho posúdenia svojim charakterom podobné ako následky úrazu uvedené v prílohe k týmto OPP STN5, poisťovateľ určí výšku poistného plnenia podľa trvalých následkov úrazu uvedených v prílohe k týmto OPP STN5 (tzv. „pripodobnenie“).
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: Je veľmi dôležité overiť si, či sa pripodobnenie vo Vašom produkte uplatňuje. Stáva sa totiž, že sa o tomto klienti dozvedajú až v čase, kedy je poistné plnenie zamietnuté práve z dôvodu, že sa “daný úraz alebo jeho následok nenachádzajú v oceňovacej tabuľke poistiteľa”.☝️?

POISTNÁ RADA/TIP č.10

❓Vaša otázka: “Dobrý deň, pred časom som mal autonehodu, pričom auto bolo zničené tak, že šlo až o totálnu škodu. Poisťovňa si žiadala vyplatiť poistné za celý ostávajúci čas, až do výročia. Má na to právo?”
.
Naša odpoveď: Áno má, avšak v tomto prípade je veľmi dôležité vedieť, ako je vo Vašej poistnej zmluve definované poistné obdobie.
.
Ak totižto nastala poistná udalosť, pričom dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol (ak šlo o totálnu škodu, tak je vozidlo nadmieru zničené a dôvod ďalšieho poistenia odpadá) má poisťovateľ nárok na poistné do konca poistného obdobia.
.
Druhým dôležitým bodom je ale fakt, ako je v našom produkte poistné obdobie definované. V produktoch havarijného poistenia nájdeme definované poistné obdobie ako rok, prípadne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, no vieme sa stretnúť aj s definíciami typu „časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, za ktoré sa platí v stanovených intervaloch poistné, ak nie je dohodnuté inak.“ V prípade týchto definícii je teda poistným obdobím aj obdobie kratšie ako jeden rok, a teda by mal poisťovateľ nárok na poistné za dobu kratšiu (kvartál, polrok)
.
?Zákon č. 40/1964, § 803, odstavec 3, v znení:
„Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poistiteľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové poistné patrí poistiteľovi aj v týchto prípadoch vždy celé.“
.
POUČENIE NA ZÁVER: V prípade totálnej škody má poisťovateľ nárok na poistné do konca poistného obdobia. Je dobré vedieť, ako máme poistné obdobie definované v našom produkte havarijného poistenia.

POISTNÁ RADA/TIP č.11

❓Vaša otázka: “Chceme si do domu svojpomocne nainštalovať elektronický zabezpečovací systém- cez firmu je to drahé a muž to zvládne sám. Bude to poisťovňa akceptovať v prípade poistnej udalosti? Máme poistenie v spoločnosti Axa.“
.
✅Naša odpoveď: No, montáž a servis takýchto zariadení upravuje zákon, ktorý ich nazýva technickou službou. A pre jej prevádzkovanie je potrebná licencia. Poistné podmienky nemusia uvádzať všetky naše povinnosti, no všeobecne platí, že sme povinní dodržiavať zákon. Ak ho nedodržíme, je možná sankcia-zamietnutie, krátenie, atď.
.
?Zákon č. 473/2005 Z.z., o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) §7, v znení:
„Technická služba je projektovanie, MONTÁŽ, údržba, revízia alebo oprava ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMOV alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.“

A § 8, písmeno g, v znení:
„Zabezpečovacím systémom je sústava elektrických, elektronických, mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo použitia sily.“
.
➡️Montáž zabezpečovacím systémov je podľa zákona technickou službou a táto si vyžaduje udelenie licencie na prevádzkovanie technickej služby. Túto licenciu udeľuje krajské riaditeľstvo Policajného zboru.
.
➡️V zmysle poistných podmienok je povinnosť poisteného vykonávať servis a revízie v súlade s príslušnými STN a právnymi predpismi, ktoré s STN súvisia.
.
➡️Na základe vyššie uvedeného odporúčame vykonať inštaláciu a následné revízie jedine prostredníctvom licencovanej spoločnosti.
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: V poistení je podstatné dodržiavať povinnosti vyplývajúce z rôznych vyhlášok, nariadení, zákonov, či iných právnych predpisov. Ich nedodržanie nás môže stáť poistné plnenie, prípadne jeho časť, ak by poisťovateľ pristúpil „len“ ku jeho kráteniu“.
.
ℹ️ Poznámka: povinnosť mať inštalované prvky elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) vyplýva poistenému v prípade, ak prekročí určitú výšku požadovanej poistnej sumy. V našej odpovedi sa nezameriavame na to, či má čitateľ povinnosť mať EZS skrze tejto poistnej sumy, ale na to, čo vôbec o zabezpečení hovorí zákon.

POISTNÁ RADA/TIP č.12

❓Vaša otázka: “Radi by sme si dojednali poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú voči zamestnávateľovi. Poistná suma sa vraj nastavuje podľa toho, čo si od nás zamestnávateľ môže vymáhať, ak by nastala škoda. Ako to vlastne je? “
.
✅Naša odpoveď: Téma je obsiahlejšia, preto si ju rozdelíme do 4️⃣ častí a prejdeme si ich počas nasledujúcich dní.
Dnes začneme zamestnancami v pracovnom pomerne podľa Zákonníka práce 311/2001 Z. z.
.
V prvom rade je podstatné povedať si, že zákonník práce dáva zamestnávateľovi možnosť, nie povinnosť, si škodu vymáhať.
.
Maximálna výška náhrady škody je v prípade škôd spôsobených z nedbanlivosti 4 násobok priemerného mesačného zárobku.
.
Zákon ďalej hovorí, že toto obmedzenie neplatí v prípadoch, ak ide o
➡️zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách; v prípadoch ak ide o ➡️zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov; a
➡️ak bola škoda spôsobená úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných alebo psychotropných látok.
⚠️V menovaných prípadoch môže zamestnávateľ požadovať náhradu CELEJ skutočnej škody (nie iba 4 násobku!), a zároveň- v prípade úmyselne spôsobených škôd môže žiadať okrem skutočnej škody aj náhradu ušlého zisku (ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom).“
.
?Zákon č. 311/2001 Z.z., §186, v znení:
„(2)Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

(3)Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.“
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: Zamestnávateľ od vás MÔŽE (nemusí) náhradu škody požadovať. Možno to iný zamestnávateľ nerobí, neznamená to ale, že ten váš zamestnávateľ bude rovnako benevolentný a škodu si v prípade jej vzniku od vás vymáhať nebude.

Tak a to by sme mali. Ďalších 7 poistných tipov a rád, ktoré sme publikovali tento týždeň. Veríme, že sa vám páčili a už najbližší týždeň sa môžete tešiť na ďalšie.

Najnovšie články

Naše semináre a kurzy