Toto sa tento týždeň udialo #1

Tento týždeň začala SLOVENSKÁ AKADÉMIA POISŤOVNÍCTVA na sociálnych sieťach pridávať novú rubriku s názvom “365 POISTNÝCH RÁD A TIPOV”. Na našom blogu vám budeme každý týždeň prinášať zhrnutie týchto rád a tipov, aby ste si ich mohli jednoducho prejsť a mať ich všetky pokope. Tento týždeň začíname prvými piatimi z nich:

POISTNÁ RADA/TIP č.1

❓Vaša otázka: “Ako funguje nahlasovanie poistnej udalosti v produkte spoločnosti NN s názvom Rizikové životné poistenie NN Protect?”

✅Naša odpoveď: OPP PRE PRIPOISTENIE PRE PRÍPAD PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI͵ SPN4/SPN5, Článok 5, bod 5.3- 5.6, v znení:

“5.3 Poistený je povinný nahlásiť poisťovateľovi poistnú udalosť bez zbytočného odkladu po jej vzniku. Pri nahlásení poistnej udalosť do 29. dňa (vrátane) odo dňa vzniku poistnej udalosť vyplatí poisťovateľ poistenému poistné plnenie v plnej výške a k tomu špeciálny bonus vo výške 25 % dohodnutej dennej dávky za prvých 28 dní trvania poistnej udalosť .
5.4 Pri nahlásení poistnej udalosti v období od 30. do 59. dňa odo dňa vzniku poistnej udalosti , poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve.
5.5 Pri nahlásení poistnej udalosti od 60. dňa a neskôr od jej vzniku je poisťovateľ oprávnený plniť len za dobu odo dňa, kedy mu bolo doručené Oznámenie o poistnej udalosti .
5.6 Pokiaľ je nahlásená poistná udalosť až po skončení pracovnej neschopnosti , poisťovateľ neposkytne poistné plnenie.”
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: hlásenie poistných udalostí z rizika Práceneschopnosť nikdy nenechávajte na neskôr- nech máte akýkoľvek produkt. Môžete sa pripraviť o celé poistné plnenie.. a to úplne zbytočne.

POISTNÁ RADA/TIP č.2

❓Vaša otázka: “Je pravda, že ak nemám v čase vzniku poistnej udalosti zaplatené PZP, tak to za mňa poisťovňa nezaplatí?”

➡️Naša odpoveď: Zaplatí, avšak poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za vás vyplatil.
.
?Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 381/2001, § 12, odstavec 1, písmeno f, hovorí, že:
(1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:

f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného.
.
✅Ak by ste mali začiatok poistenia prvý deň v mesiaci a platbu poistného nastavenú až na 14ty deň v mesiaci, celých 13dní je pre vás rizikom, že ak spôsobíte škodu, má proti vám poisťovateľ nárok na náhradu poistného plnenia.
✅Dodávame, že sme sa v praxi stretli so situáciami, kedy poisťovateľ skutočne poistné plnenie nevyplatil a rovno sa na predmetný zákon odkázal.
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: Je potrebné uhrádzať poistné za PZP vždy ku dňu splatnosti a tento termín dodržiavať.

POISTNÁ RADA/TIP č.3

❓Vaša otázka: “PZP v Kooperativa poisťovni som si dával kvôli verejnému prísľubu. Je pravda, že mi verejný prísľub nebude platiť počas celej doby trvania poistnej zmluvy?”
.
✅Naša odpoveď: Áno, je to skutočne možné.
.
?Verejné prísľuby sú platné počas určité, poisťovňou stanovené obdobie, a za určitých, poisťovňou stanovených podmienok. Je potrebné si v rámci verejného prísľubu vždy nájsť informáciu o dátume, počas ktorého platný je.
.
➡️Uveďme si príklad: Zmluvu PZP dojednávate dňa 27.02.2020, verejný prísľub je v platnosti od 01.01.2020 do 31.12.2020. V januári 2021 máte poistnú udalosť a plnenie očakávate práve na základe existencie verejného prísľubu. A tu vie vzniknúť problém= vy si myslíte, že máte zmluvu, ku ktorej máte platný verejný prísľub, avšak tento verejný prísľub bol platný v čase od 01.01.2020 do 31.12.2020 (vrátane). Ak poisťovňou obnovený nebol, plnenie k tejto poistnej udalosti vyplatené nebude, pretože nemá byť na základe čoho.
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: Ak sa na zmluvu viaže verejný prísľub, vždy si overte jeho platnosť a podmienky pre uplatnenie nárokov z neho vyplývajúcich.

POISTNÁ RADA/TIP č.4

❓Vaša otázka: “Existuje v programe Šťastný život od spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., lehota pre nahlásenie poistnej udalosti v pripoistení denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu?”
.
✅Naša odpoveď: Áno, a táto lehota je 14 dní odo dňa vzniku úrazu.
.
?OPP pre poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu (14UP), článok 5, bod 1, v znení:
“Úraz je potrebné poisťovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, ako je to objektívne možné, najneskôr však do 14 dní od jeho vzniku a to písomne alebo telefonicky, s uvedením okolností vzniku úrazu a informáciou o prvotnom ošetrení.”
.
☝️POUČENIE NA ZÁVER: S rovnakým typom lehôt sa vieme stretnúť aj v iných produktoch iných spoločností. Tieto lehoty sa nemusia počítať od vzniku úrazu, ale odo dňa doliečenia úrazu ( prístup v produktoch spoločnosti Aegon Źivotná poisťovňa)
Ak máte pripoistenie denných dávok počas nevyhnutného liečenia úrazu vo svojom poistení dojednaný, je potrebné sa o tejto povinnosti informovať.

POISTNÁ RADA/TIP č.5

❓Vaša otázka: “Mám ponuku na havarijné poistenie v UNIQA poisťovni. Zdá sa mi ale drahé a chcem si znížiť poistnú sumu, na ktorú bude auto poistené. Sprostredkovateľ mi tvrdí, že je to chyba, a že budem mať problémy. Viete mi poradiť ?”
.
✅Naša odpoveď: Áno, správne, sprostredkovateľ Vás varuje pred možnými problémami veľmi správne. Poďme sa pozrieť na to, čo hovoria poistné podmienky.
.
?VPP pre poistenie KASKO – 2017/2, Oddiel II, Článok 4, bod 4, v znení:
„ Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma nižšia ako je poistná hodnota predmetu poistenia, poistiteľ poskytne poistné plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie).“

☝️POUČENIE NA ZÁVER: Poistnú sumu do havarijného poistenia stanovujme dôsledne, overme si ju. A ak je stanovená správne a korektne, neznižujme ju, hrozí nám totiž zníženie poistného plnenia v prípade, ak poisťovateľ príde na to, že je vozidlo podpoistené.

Tak a to by sme mali. 5 poistných tipov a rád, ktoré sme publikovali minulý týždeň. Veríme, že sa vám páčili a už najbližší týždeň sa môžete tešiť na ďalšie.  

Najnovšie články

Naše semináre a kurzy