Pracovná neschopnosť? Pozor na lehoty pre hlásenie poistnej udalosti!

Poistné podmienky produktu obsahujú nie len základné informácie o pripoistení, rozsahu krytia, či čakacích dôb, ale aj sumár povinností, ktoré sme ako poistení povinní dodržiavať. My sa v dnešnom článku pozrieme na jednu z nich- lehotu pre hlásenie poistnej udalosti.

Základné pravidlo znie- v prípade poistných udalostí sa riaďte poistnými podmienkami. Tie majú lehoty pre hlásenie uvedené detailne a podľa nich sa poisťovateľ pri likvidácii poistnej udalosti bude aj riadiť. 

Lehoty sú rôzne a vo všeobecnosti platí, že:

  • Poisťovne na trhu nemajú tieto lehoty rovnaké,
  • Poisťovne v jednotlivých produktoch nemajú tieto lehoty rovnaké,
  • Poisťovne nemajú rovnaké tieto lehoty v inovácii toho istého produktu ( občas sa to stáva).

Zároveň platí, že hlásiť poistnú udalosť neskôr ako je lehota uvedená v poistných podmienkach môžete:

  • Ak existovali objektívne dôvody, pre ktoré sa tak nemohlo stať.

      A v situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19:

  • Ak poisťovňa vydala vyhlásenie, výnimku alebo ústupok, že v čase situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 nebude tieto lehoty uplatňovať na VŠETKY poistné udalosti.
  • Ak poisťovňa vydala vyhlásenie, výnimku alebo ústupok, že v čase situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 nebude tieto lehoty uplatňovať na poistné udalosti IBA súvisiace priamo s ochorením COVID-19.

Inak ale platí , že sme pri nahlasovaní poistnej udalosti povinní lehoty dodržať. Sankciou za ich nedodržanie môže  byť krátenie, či zamietnutie nároku na poistné plnenie úplne ( resp. nárok na plnenie pri neskoršom nahlásení zanikne).

Moja rada znie: hláste poistné udalosti z pripoistenia Pracovná neschopnosť BEZODKLADNE! Ak sa nechcete pomýliť, prípadne sa vo svojej zmluve nevyznáte, urobte to prosím radšej OKAMŽITE.

Nižšie uvádzam rýchly prehľad lehôt v aktuálnych produktoch ( v tom vašom to môže byť ale celkom inak !!! ):

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. (Šťastný život)- do 14 dní od uplynutia karenčnej doby dohodnutej v poistnej zmluve.

Generali Poisťovňa, a. s. (LaVita)- do 3 dní odo dňa dohodnutého začiatku plnenia.

MetLife Europe Insurance, d. a. c. (Trendlife)- hneď po uplynutí odkladnej lehoty ( hlásenie vzniku); do 5 dní od jej skončenia ( ukončenie pracovnej neschopnost).

NN Životná poisťovňa, a. s. (Protect)- pri nahlásení:
▪️do 29. dňa (vrátane) odo dňa vzniku poistnej udalosti je vyplatené poistné plnenie v plnej výške a k tomu špeciálny bonus vo výške 25 % dohodnutej dennej dávky za prvých 28 dní trvania poistnej udalosti.
▪️od 30. do 59. dňa odo dňa vzniku poistnej udalosti, poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve.
▪️od 60. dňa a neskôr od jej vzniku je poisťovateľ oprávnený plniť len za dobu odo dňa, kedy mu bolo doručené Oznámenie o poistnej udalosti .
▪️Pokiaľ je nahlásená poistná udalosť až po skončení pracovnej neschopnosti , poisťovateľ neposkytne poistné plnenie.

UNIQA poisťovňa, a. s. (Uniqát Risk)- do uplynutia karenčnej doby doručiť poistiteľovi oznámenie poisteného o vzniku pracovnej neschopnosti.

Wüstenrot poisťovňa, a. s. (W-Komplex) – najneskôr do 14 dní od uplynutia karenčnej doby.

Ak sa vo svojich poistných podmienkach nevyznáte, nechcete spraviť chybu alebo by ste sa radi poradili, odborne vyškolení členovia nášho Insurance Academy Clubu sú vám plne k dispozícii. Vybrať si môžete TU
https://akademiapoistovnictva.sk/insurance-academy-club/#clenovia

S prianím pekného dňa

Eva Stoklásová 

riaditeľka Slovenskej akadémie poisťovníctva

Najnovšie články

Naše semináre a kurzy